OPPHEVELSE AV FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER

OPPHEVELSE AV FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER

 VEDTAKET FRA 28.MAI 2018 SOM OPPHEVES:

     Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14, jf. § 37, jf. Forskrift om brannforebygging § 3
siste avsnitt, gjør brannsjefen i Hedmarken brannvesen etter delegasjon fra Hamar, Stange og Løten
kommuner slikt

 

    VEDTAK som forskrift:

 På grunn av ekstremt stor skogbrannfare er all utendørs bruk av åpen ild, herunder gjenstander som bruker åpen ild forbudt fra og med 28 mai 2018 og inntil forbudet oppheves.

  • Det presiseres at forbudet også gjelder halmbrenning, bålbrenning, bruk av engangsgrill og annen brenning som regelverket gir adgang til etter egen risikovurdering.
  • Forbudet gjelder over alt i Hamar, Stange og Løten kommuner.
  • Forbudet gjelder ikke følgende aktivitet når det er gjennomført risikovurdering:
    – motorisert aktivitet i skogbruket

–     arbeid i de etablerte vegprosjektene

–     aktivitet i skytterlagene

–     ordinær framføring av tog

–     grilling i egen hage

      Bakgrunnen for vedtaket som forskrift var ekstrem skogbrannfare på dette tidspunkte og i uoverskuelig
framtid.

 

 

VEDTAK OM OPPHEVELSE:

 

MED SAMME HJEMMEL ER FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER OPPHEVET FRA 18. JUNI 2018 KL. 10.00.

Det presiseres at brannvernlovgivningens regler om forebygging av brann og aktsomhet fortsatt gjelder. Spesielt i denne forbindelse er forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen (brannvesenet).


BAKGRUNN OG VURDERING FOR OPPHEVELSE AV FORSKRIFTEN

Ved de meteorologiske målestasjonene i Hamar er det kommet ca. 30 mm nedbør siste uke. Meteorologenes «skogbrannindeks» har nå falt ned til et lavt farenivå. Skogbunnen er imidlertid spesielt uttørket og det trengs relativt mye nedbør før man ser om skogbrannfaren vil holde seg stabil på et lavt nivå. Brannvesenet vil følge situasjonen framover.

Hamar 18.juni 2018

Geir Maller
brannsjef

 

HEDMARKEN BRANNVESEN

Hedmarken brannvesen (HB) er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Løten og Stange.