VIKAR FOR BRANNKONSTABEL HELTID

Vi har ledig vikariat for brannkonstabel heltid i døgnkasernert vaktlag i Hamar brannstasjon. Tiltredelse er så snart som mulig og varighet fram til 1. mars 2019.

Brannkonstabelen arbeider i vaktturnus med 42 t/uke og kan innkalles til utrykninger på frivakt. For vakttjeneste utbetales fast vakttillegg og innkallinger godtgjøres enkeltvis.

Brannkonstabelen utfører de praktiske brann- og redningsoppgavene i brannvesenet, blant annet røyk- og kjemikaliedykking. Utenom utrykningene består oppgavene i øvelser, fysisk trening, vedlikehold av materiell og brannverninformasjon.

For å være best mulig kvalifisert for de forskjellige oppgavene brannvesenet må utføre, er våre vaktlag satt sammen av personer med forskjellig praktisk yrkesbakgrunn. Vi ønsker søkere med fagbrev og yrkeserfaring. Kunnskaper og erfaring fra branntjeneste vil bli tillagt vekt. Søkere må være villig til å gjennomføre nødvendig opplæring.

Det kreves førerkort klasse BECE. Det kreves også kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160), men dette kan arrangeres og bekostes av arbeidsgiver etter ansettelse.

Vi legger vekt på gode samarbeidsevner, positiv tenkning og ærlighet. Søkere må ha et bevisst forhold til sine egenskaper i stressituasjoner, arbeid i høyden og i lukkede rom. I samhandling med innbyggerne og formidling av brannverninformasjon er det nødvendig at søkerne har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Et generelt krav for brannkonstabel er god fysisk form og godkjent helse for røyk- og kjemikaliedykking. Søkere må være svømmedyktig.

Søkere som blir innkalt til intervju må før intervjuet bestå tredemølletest for røykdykkere (5,6 km/t i 8 min. med utrykningsklær og samlet vekt 23 kg) og styrketest (armhevninger m.m.). Kandidater må medbringe godkjent helseattest rettet mot testen.

Vi gjør oppmerksom på at i opptaksprøven for fast ansettelse av brannkonstabel inngår 3 000 meter baneløp på under 15 minutter. Dersom det senere skulle bli aktuelt med fast ansettelse som brannkonstabel må 3 000 meter baneløp bestås for å være aktuell kandidat. Ved fast ansettelse vil vi også vurdere bosted og alderssammensetning i beredskapsstyrken.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, lokale reglement og avtaler. Det er seks måneders prøvetid. Årslønn fra 347 100 – 415 000 kr avhengig av lønnsansiennitet og fast årlig vaktgodtgjøring er 106 600 kr. Stillingen har uniformsplikt. Den som får tilbud om ansettelse må kunne legge fram politiattest om ubemerket vandel samt helseattest av nyere dato.

Spørsmål kan rettes til beredskapsleder Per Harry Stensli, telefon 951 21 654.

Søknadsfrist er 28. februar 2018.

Søknad med vedlagt CV sendes Hedmarken brannvesen, Åkersvikvegen. 3, 2321 Hamar, eller på E-post til postmottak@hedmarken-brannvesen.no

 

 

 

Vi har stadig behov for

BRANNKONSTABLER (ASPIRANTER)

I STANGE OG LØTEN

Disse brannstasjonene har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnett radio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. For øvrig må den som ansettes delta på den opplæringen som kreves for stillingen.

For brannkonstabler kreves:

  • Vandelsattest.
  • Kort fremmøtetid ved vakt (bosted og arbeid i nærheten av Stange tettsted)
  • Førerkort klasse C. Kan anskaffes etter ansettelse.
  • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll.
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden.
  • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6 mnd prøvetid.

Opplysninger kan gis av leder for beredskapsavdelingen, Per Harry Stensli tlf. 95 12 16 54.

Søknad med vedlagt CV, sendes til:

postmottak@hedmarken-brannvesen.no  alternativt Hedmarken Brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar

Hvis du vil vite mer om hva som kreves i ulike stillinger i brann eller feiervesenet kan du trykke på denne lenken. 

 

HEDMARKEN BRANNVESEN

Hedmarken brannvesen (HB) er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Løten og Stange.