OPPHEVELSE AV FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER

 

 1. JULI 2018 GJORDE BRANNSJEFEN FØLGENDE VEDTAK OM BRUK AV ÅPEN ILD:

   Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14, jf. § 5, jf. Forskrift om brannforebygging § 3 siste ledd,
gjør brannsjefen i Hedmarken brannvesen etter delegasjon fra kommunene slikt

   VEDTAK som forskrift:

 • På grunn av meget stor skogbrannfare er all utendørs bruk av åpen ild, herunder gjenstander som bruker åpen ild forbudt fra og med juli 2018 og inntil forbudet oppheves.
 • Det presiseres at forbudet også gjelder halmbrenning, bålbrenning, bruk av engangsgrill og annen brenning som Forskrift om forebygging gir adgang til etter egen risikovurdering.
 • Forbudet gjelder alle personer og virksomheter over alt i Hamar, Stange og Løten kommuner.
 • Som unntak fra pkt. 3 er følgende aktiviteter når det er gjennomført risikovurdering og tiltak:
  – motorisert aktivitet i skogbruket
 • arbeid i etablerte veg- og jernbaneprosjekter
 • aktivitet i skytterlagene
 • ordinær framføring av tog
 • grilling i egen hage

For unntakene nevnt i pk.t 4 gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 om generell aktsomhet, og det forutsettes gjennomført risikovurdering.

 

VEDTAK OM OPPHEVELS AV VEDTAKET:

MED SAMME HJEMMEL ER FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER OPPHEVET FRA 13. AUGUST 2018 KL. 10.00.

Det presiseres at brannvernlovgivningens regler om forebygging av brann og aktsomhet fortsatt gjelder. Spesielt i denne forbindelse er regelen om aktsomhet og forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen (brannvesenet).

Bakgrunn for vedtaket:

Det har kommet ca. 30 mm nedbør ved de meteorologiske målestasjonene i Hamar siste uke. «Skogbrannindeksen» har nå falt ned til et lavt farenivå. Selv om skogbrannfaren vil stige igjen på grunn av vind og lite nedbør, vurderer vi det slik at den ikke vil bli større enn det som er normalt for årstiden. Hedmarken brannvesen vil følge situasjonen framover.

Hamar 13.august 2018

Geir Maller
brannsjef

 

HEDMARKEN BRANNVESEN

Hedmarken brannvesen (HB) er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Løten og Stange.