Selvbetjening – Melding om fjerning eller utskifting av oljetank

Skal du fjerne eller skifte ut oljetanken?

Du kan enten sende elektronisk melding ved å fylle inn under eller benytte skjemaet og sende inn pr. post eller e-post.

Fjerning utskifting av oljetank med veiledning (pdf, 66 kb)

FJERNING ELLER  UTSKIFTING  AV  OLJETANK

Veiledning til utfylling av meldeskjema

 

Olje på avveie kan forårsake fare for både brann og forurensning. Det er derfor regler for oljetanker både i forskrifter til forurensningsloven og til brannvernloven. Dessuten regnes arbeid med oljetanker som byggesak som må meldes. For å få en enkel og smidig saksbehandling har bygningsmyndighetene delegert behandling av saker som gjelder arbeid på eksisterende fyringsanlegg til brannvesenet. Det betyr at vi skal behandle følgende saker:

 

Sakstype Krav
Kontroll av nedgravd oljetank

 

Forurensningsforskriften, § 1-5 og lokal forskrift om nedgravde oljetanker. Brannvesenet sender eget varsel til eiere av registrerte tankes som står for tur til kontroll.
Fjerning av oljetank

 

 

 

Sanering av oljetank

Forurensningsforskriften, § 1-8 og 1-9. Tank som permanent tas ut av bruk skal fjernes. Tilknyttede rør skal fjernes eller gjøres ubrukelige slik at utilsiktet fylling ikke er mulig. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å gi fare for lekkasje, skal destrueres (i praksis leveres til godkjent mottak).

Bruk meldeskjema, del 1.

Tanker som ikke lar seg fjerne, kan på spesielle vilkår bli liggende. Eier må søke om dette. Brannvesenet kan orientere nærmere.

Utskifting av nedgravd tank med ny tank i samme grop Forurensningsforskriften, § 1-9, Forskrift om håndtering av farlig stoff, §§ 7, 8 og 9 og byggesaksforskriften § 4-3.

Bruk meldeskjema, del 1 og 2.

 

Utskifting av nedgravd tank med ny innvendig tank, eller utskifting av innvendig tank

 

Forurensningsforskriften, § 1-9, Forskrift om håndtering av farlig stoff, §§ 7, 8 og 9 og byggesaksforskriften § 4-3.

Bruk meldeskjema, del 1 og 2.

Meldeskjemaet kan bare brukes for tanker som rommer 4 000 liter eller mindre. For større tanker må det søkes bygningskontrollen.

Innendørs tanker skal stå i egen branncelle. Krav til rom fremgår av vei-ledning til Forskrift om tekniske krav til byggverk, § 11-8, tabell 4. Veg-ger, tak og dør skal tilfredsstille branncellekrav, og tanken skal stå i oppsamlingskum eller være dobbeltvegget. Garasje med areal inntil 50 m2 kan brukes dersom kravene ovenfor oppfylles. Tanken skal være typegodkjent.

I monteringsanvisningen er branncellekravene vanligvis nøye beskrevet. Dessuten skal eventuelle særkrav for tanken være beskrevet. Ta vare på monteringsanvisningen.

 

Det to siste sakstypene krever i prinsippet søknad, men saksgangen blir vanligvis som melding, dersom vi får de opplysningene som fremgår av søknadsskjemaet. Nye anlegg og utvendig tank på nytt sted (nedgravd eller over bakken) skal behandles av bygningsavdelingen i din kommune.