Informasjon om bål

Dekorativ grafikk, ved 4 sirkler som overlapper hverandre.

Info om bålbrenning

I nærheten av skog og annen utmark

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Her finner du masse god informasjon rundt dette temaet.

Om bålbrenning, bålforbud og aktsomhetsplikten

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.

Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild hvis kommunen har gitt tillatelse eller når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten, må vurdere risikoen og sikre seg at bålbrenningen ikke kan føre til skog/lyngbrann.

Husk: Det er alltid den alminnelige aktsomhetsplikten som gjelder ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten kan man straffes med bot eller fengsel.

Tips – Ha dette på plass

Hvis du er helter sikker på at bålet ikke kan føre til skog/lyngbrann, bør du ha følgende punkter på plass:

  • Tillatelse til bål skal innhentes av grunneier
  • Ta hensyn til skogbrannfare (https://skogbrannfare.met.no/) og ikke minst vindforhold
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • All bruk av ild utendørs skjer på eget ansvar. Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet, og ansvarlig bør ha tilgjengelig mobiltelefon
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Slokkemidler må være lett tilgjengelige 
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Ikke forlat stedet før det med sikkerhet er konstatert at ild og glør er helt slokket.

Meldingsskjema

NB! Hedmarken brannvesen gir generelt ikke tillatelser i dette tidsrommet, og derfor har vi ikke tatt frem et ferdiglaget skjema for dette.