Sykehus og institusjon

Et sykehus vil alltid være et objekt med potensial til store konsekvenser som følge av brann.  Sykehus består ofte av kompleks bygningsmasse med store folkemengder, hvor mange vil være sårbare og i behov av assistert rømning. Det finnes veldig mange benevnelser og former for omsorg med ulik type behov, vaktordninger og pleietilbud. Det er for eksempel sykehjem, omsorgsboliger, boliger med fulldøgns pleietilbud, barne- og ungdomshjem, avlastningsboliger for psykisk utviklingshemmende, rusinstitusjoner, etc. Sykehjem og institusjoner har tradisjonelt høy brannsikkerhet og bygges som RKL 6.

En omsorgsbolig er beboerens eget hjem og er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand hele eller deler av døgnet. Den skal utformes som selvstendig bolig på minimum 55 kvm eller som enhet i fellesskapsbolig med fellesarealer. Omsorgsboliger bygges som RKL 4.

Forskrift om helse- og omsorgsinstitusjon definerer institusjon som:

  • Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge (<18 år) – avlastningsboliger
  • Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige
  • Aldershjem, sykehjem og døgnplasser for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Lokalt bilde

I vårt område har vi ett somatisk sykehus og ett psykiatrisk sykehus med flere underavdelinger og en rehabiliteringsinstitusjon: Hamar sykehus, Hamar sykehus avd. Løbakk, Kjonerud og Sanderud sykehus. I vårt område har vi 8 sykehjem. Nesten alle våre sykehjem har også omsorgsboliger tilknyttet bygget. I tillegg har vi også flere institusjoner med 5 beboere/plasser eller mer.

Kvantitative og kvalitative data

Nasjonalt er det få branntilløp i sykehus og det er ikke kjent med omkomne som følge av brann på sykehus i moderne tid. Nasjonalt er det flere branntilløp i pleie- og omsorgsinstitusjoner som får alvorlige konsekvenser. Mange branner kan knyttes til påtenning i rus- og psykiatriinstitusjoner. Ved de branner som får dødelige konsekvenser så er røyking den desidert viktigste enkeltbrannårsaken til dødsbrannene (56 %).

Alle sykehusene, sykehjemmene og pleie- og omsorgsinstitusjonene er registrert som særskilte brannobjekt og våre brannstasjoner er lokalisert slik at alle har en utrykningstid som ikke overstiger 10 minutter.

Usikkerheter og utviklingstrekk

Eldrebølgen vil føre til en betydelig økning i andelen eldre i Norge fremover. I kombinasjon med kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» vedtatt i Stortinget i 2018, vil dette sannsynligvis føre til flere brukere med behov for pleie- og omsorgstjenester i eget hjem. Dette vil sannsynligvis også innebære økt satsning på hjemmehjelp og omsorgsboliger som alternativ til sykehjem. Dette vil sannsynligvis negativt gå ut over brannsikkerheten og brannstatistikken.


INTERESSERT I KURS?

Hedmarken brannvesen skreddersyr og tilrettelegger kurs og kompetanse etter ønske og målgruppe. Vi tilbyr noen «faste» kursopplegg, men du kan også sende oss en forespørsel om skreddersydde kurs som passer din bedrift. Kurssiden vår finner du her:

Sort-hvitt bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet