Risikoutsatte grupper

3 av 4 som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann.

livsviktigsamarbeid.no

Relevante videoer

Her har vi samlet noen relevante videoer som ligger ute på Youtube.

Brannsikker bolig – Norsk brannvernforening
Kjære rådmann – kampanjefilm fra “Livsviktig”
Hvordan brannsikre en bolig – Rogaland brann og redning IKS
Sikkerhetssjekken – Oslo brann- og redningsetat
Sort-hvit grafikk av diverse elektrisk utstyr

Livsviktigsamarbeid.no

Mange kommuner gjør en stor innsats for å ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper, og ønsker å støtte kommunene i deres viktige arbeid. Som en del av satsningen har Helsedirektoratet og DSB laget opplæringsfilmer og e-læringskurs for å øke kunnskapen om brannforebyggende arbeid og betydningen av samarbeid. Alt av opplæringsopplegg finner du på denne siden i tillegg til mye annen nyttig informasjon.

Side: Livsviktigsamarbeid.no │ Bilde fra: DSB


Veileder – Kommunale tjenesteytere

Veilederen samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper retter seg til kommunens politiske og administrative ledelse, fagledere innen relevante tjenesteområder og andre som kan påvirke og initiere et systematisk arbeid og samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Veilederen gjennomgår kommunens ansvar og oppgaver og foreslår løsninger til hvordan kommunen kan systematisere og organisere arbeid og samarbeid om de utsatte gruppene..

Sort-hvit grafikk av diverse elektrisk utstyr