Administrasjonen

Administrasjonen støtter de andre avdelingene og har ansvaret for overordnet økonomistyring, avlønning og arkiv.

Administrasjonen har 5 medarbeidere: Brannsjef, Leder beredskapsavdelingen, Leder brannforebyggende avdeling, Adm. konsulent og en renholdsoperatør.

Administrasjonen befinner seg på hovedbrannstasjonen på Hamar. Administrasjonen støtter de andre avdelingene med ulike funksjoner og oppgaver. Her ligger ansvaret for overordnet økonomistyring, avlønning og arkiv. Administrasjonen skal sikre at det vi gjør utføres i henhold til instrukser og prosedyrer. IKT-funksjonen styres av Indigo IKT.

Representantskapet er selskapets øverste organ og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapsavtalen og gjeldende lover. Forvaltningen av selskapet hører under styret, og daglige ledelse av selskapet er delegert til brannsjefen.


Årsberetninger

Her finner du administrasjonens rapporter for åren som gått og styrets årsberetninger.

Sort-hvitt bilde av en årsberetning fra 2021
Sort-hvit "skyline" av kjente landmerker i hamar, Stange og Løten

Representantskap, styre og eierskap

Representantskapet er selskapets øverste organ og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapsavtalen og gjeldende lover.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.


Styrende dokumenter

Her finner du diverse overordnede rapporter og dokumenter som er styrende for Hedmarken brannvesen.

Sort-hvitt bilde av en kurskatalog fra 2022