Administrasjonen

Administrasjonen støtter de andre avdelingene og har ansvaret for overordnet økonomistyring, avlønning og arkiv.

Administrasjonen har 5 medarbeidere: Brannsjef, Leder beredskapsavdelingen, Leder brannforebyggende avdeling, Adm. konsulent og en renholdsoperatør.

Administrasjonen befinner seg på hovedbrannstasjonen på Hamar. Administrasjonen støtter de andre avdelingene med ulike funksjoner og oppgaver. Her ligger ansvaret for overordnet økonomistyring, avlønning og arkiv. Administrasjonen skal sikre at det vi gjør utføres i henhold til instrukser og prosedyrer. IKT-funksjonen styres av Hedmarken IKT.

For Hedmarken brannvesen har eierkommunene valgt et styre som skal overvåke samarbeidet, og som disponerer fondsmidler, anbefaler budsjetter og avlegger årsmelding. Fagmyndighet er delegert til brannsjefen.


Årsberetninger

Her finner du administrasjonens rapporter for åren som gått og styrets årsberetninger.


Styre og eierskap

For Hedmarken brannvesen har eierkommunene valgt et styre som skal overvåke samarbeidet, og som disponerer fondsmidler, anbefaler budsjetter og avlegger årsmelding. Brannstyret består av fem politikere fra eierkommunene og to ansatterepresentanter. 


Styrende dokumenter

Her finner du diverse overordnede rapporter og dokumenter som er styrende for Hedmarken brannvesen.