Bål

Bålforbud – Mellom 15. april og 15. september 

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Skogbrannfareindeks

Meteorologisk institutt har laget en skogbrannfareindeks for Norge. Denne indeksen gir en indikasjon på hvor det kan være forhold som gjør at en skogbrann kan starte og hvor fort denne kan spre seg. Indeksen finner du her: https://skogbrannfare.met.no/

Søknad om dispensasjon fra bålforbudet 

Ønsker du å søke om dispensasjon fra bålfordbudet? Søknadsskjema finner du her:

Husk:

  • at all bruk av ild utendørs skjer på eget ansvar
  • at det er innhentet tillatelse til bål og annen brenning av grunneier
  • at slokkemidler må være tilgjengelig
  • ansvarlig voksen person må ha tilsyn, og ikke forlate stedet før det med sikkerhet er konstatert at ild og glør er helt slokket
  • brannsjefen kan forby all bruk av ild ved spesielle vær- og vindforhold
  • Vi må ha noen dagers varsel for å kunne behandle søknaden. Søknader behandles på normale arbeidsdager.

Sankthansbål 

Om du vil brenne sankthansbål må du søke oss om tillatelse innen 21.06 kl 12. Det er særlig kombinasjonen vind og nærhet til brennbar vegetasjon eller bygninger vi er bekymret for. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål. Søknadsskjema finner du i lenken ovenfor.

Lokalt bilde

Hamar, Stange og Løten er alle kommuner med store skogsareal som strekker seg inn i tilstøtende kommuner. I tillegg har vi i alle tre kommunene flere hyttefelt, samt en god del spredt bebyggelse i skogsområder. Furuberget i Hamar er angitt som et kritisk området for skogbrann. Dette er et naturreservat, samt at det ligger tett opp mot Hamar by.

hendelser de senere årene

I 2018 opplevede hele Sør-Norge en sommer med lange perioder med høye temperaturer og lite nedbør. I hele 2018 ble det registret mer enn to tusen gress og skogbranner, hvorav ca. 1 000 var skogbranner. Det verste døgnet ble det registrert 114 hendelser. Selv om dette var et spesielt år er det mye som tyder på at det er en økende trend med denne typen hendelser. Lokalt hadde vi i 2006 en større skogbrann i Stange ved Harasjøen som krevede store ressurser over 8 dager, og etterlot seg et brannområde på ca. 3 500 dekar. Av dette var ca. 2 000 dekar produktiv skog.