Offentlige bål

Dekorativ grafikk, ved 4 sirkler som overlapper hverandre.

Søknad om offentlig bålbrenning

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Skal du tenne større bål, som sankthansbål eller pinsebål, må du søke brannvesenet om tillatelse.

Om bålbrenning, bålforbud og aktsomhetsplikten

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.

Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild hvis kommunen har gitt tillatelse. Den som søker må vurdere risikoen og sikre seg at bålbrenningen ikke kan føre til skog/lyngbrann. Husk: Selv med tillatelse av kommunen, så gjelder alltid den alminnelige aktsomhetsplikten ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten kan man straffes med bot eller fengsel.

Tips – Ha dette på plass

 • Tillatelse til bål skal innhentes av grunneier
 • Ta hensyn til skogbrannfare (https://skogbrannfare.met.no/) og ikke minst vindforhold
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • All bruk av ild utendørs skjer på eget ansvar. Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet, og ansvarlig bør ha tilgjengelig mobiltelefon
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Slokkemidler må være lett tilgjengelige 
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Ikke forlat stedet før det med sikkerhet er konstatert at ild og glør er helt slokket
 • Hvis bål skal tennes i forbindelse med vanlige publikumsfeiringer som Sankthans, bør også Alarmsentral Brann Innlandet varsles på: https://110-innlandet.no/brenning/. Dette for å unngå unødvendige utrykninger
 • Vi må ha noen dagers varsel for å kunne behandle søknaden. Søknader behandles på normale arbeidsdager.

Søknadsskjema