Representantskap, styre og eierskap

Representantskapet er selskapets øverste organ og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapsavtalen og gjeldende lover. Forvaltningen av selskapet hører under styret, og daglige ledelse av selskapet er delegert til brannsjefen.

Hedmarken brannvesen er fra 01.11.2023 opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i samsvar med Lov om interkommunale selskaper, IKS-loven (LOV-1999-01-29-6).

Selskapets offisielle navn er Hedmarken brannvesen IKS og deltakere i selskapet er: Løten kommune, Stange kommune og Hamar kommune.

Den interkommunale selskapsformen erstatter den tidligere samarbeidsformen som ble etablert mellom kommunene Hamar, Stange og Løten, 1. januar 1998.

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapsavtalen og gjeldende lover. Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen og loven bestemmer og i de saker som styret legger frem for dem.

Representantskapet skal bestå av ett medlem med to personlige varamedlemmer fra hver av eierkommunene. Følgende representantskap er valgt av de respektive kommunestyrer:

KommuneMedlemVara
Vara
LøtenKristin Ødegård BryhnArne JørstadTore Edvardsen
StangeFrode Haugan (Nestleder)Knut HushagenAtle Baklien
HamarLars Rostad (Leder)Ole Andre GryttingslienHans-Erik Gaare
Representantskapet i Hedmarken brannvesen IKS

styret

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal bestå av fem medlemmer. Følgende styre er valgt av representantskapet og de ansatte:

Medlemmer
Toril Synnøve Hoel (Leder)
Svein Frydenlund
Snorre Fauske (Nestleder)
Vegard Dahlsveen (Ansattrepresentant)
Emil Jacobsen (Ansattrepresentant).

Varamedlemmer
Bjørn Titterud
Siri Kraft Talsnes
Kristin Østli
Fredrik Skjæret (Ansattrepresentant)
Morgan Bergkvist (Ansattrepresentant)  
Tom Haraldsen (Ansattrepresentant)  
Tommi Kleven (Ansattrepresentant).