Akutt forurensning (IUA)

IUA Hedmark er et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning der 16 av kommunene i Innlandet deltar. Oppgaven er lagt til brannvesenet og det er fire brannvesen og 19 brannstasjoner innenfor IUA Hedmark. Beredskapsstyret består av de fire brannsjefene. Vertsbrannvesen er Hedmarken brannvesen og hoveddepot er i Hamar brannstasjon. Til drift av virksomheten betaler deltakerkommunene 2 kr pr. innbygger pr. år og det føres eget regnskap.

Gjennom IUA Hedmark samarbeider 16 kommuner representert av 4 brannvesen om å håndtere mindre, akutte utslipp.

IUA Hedmark

Kommunene som deltar i samarbeidet i Hedmarkregionen er: Hamar, Stange, Løten, Elverum, Våler, Åsnes, Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga, Ringsaker, Trysil og Alvdal.

Kort om IUA

Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger fra vanlig virksomhet i kommunen. Norges kommuner er ordnet i 34 beredskapsregioner. Et interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region oppfyller kravet om å opprettholde beredskap og iverksette tiltak. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Forurensningshendelser som er eller utvikler seg til hendelser som er for store for en IUA å håndtere, vil bli overtatt av Kystverket («Statens handling»).

Akutt forurensning i regionen

I region Hedmark viser risikokartlegging og erfaringer at miljørisiko ved akutt forurensning kan deles inn i disse tre hovedscenariene:

  • Utlekking av farlige stoffer i forbindelse med uhell på veg og jernbane
  • Forurensning fra nedgravde oljetanker
  • Lekkasje av farlige stoffer fra industrianlegg, kjølelager mv.

Med dette som utgangspunkt har beredskapsutvalget laget risikoanalyse av fem scenarier og et sammendrag for vår region av rapporten om transport av farlig gods.

Mindre hendelser av akutt forurensning, som håndteres av det lokale brannvesenet, skjer flere enn ett hvert år, mens de større hendelsene som utløser bistand fra IUA er mer sjeldne; mellom ett hvert år og hvert femte år. Konsekvensene av akutt forurensning er vurdert til å være alvorlige, spesielt ved uhell med transportmidler der det er størst sannsynlighet for akutte personskader. Det er således stor risiko ved transportuhell med farlig gods, men også fare for økonomiske tap og skader på miljøet. Det samme er tilfelle for uhell i industrien og faste installasjoner, men med noe mindre risiko på grunn av mindre sannsynlighet. Sannsynligheten for utlekking av oljeprodukter fra nedgravde oljetanker er avtakende som følge av at gamle tanker nå skiftes ut eller fjernes helt. Konsekvenser av slike utslipp kan være alvorlige for miljøet, og spesielt for innbyggernes helse når forurensningen følger vassdrag og drikkevannskilder.