Skogbrann

Det er knyttet store verdier til skog og utmark med hensyn til miljø, økonomi og livskvalitet. Skogsområder har stor betydning for klima og biologisk mangfold, gir mange et næringsgrunnlag og er en kilde for opplevelser og rekreasjon. Skogbranner setter disse verdiene i fare. Også bygninger og infrastruktur kan gå tapt i skog- og utmarksbranner, og dette kan få følger bl.a. for kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon og framkommelighet på vei og jernbane.

Hamar, Stange og Løten er alle kommuner med store skogsareal som strekker seg inn i tilstøtende kommuner og det er knyttet store verdier til skog og utmark. Skogbranner setter disse verdiene i fare.

Store og ukontrollerte branner kan også medføre fare for menneskers liv og helse. Brann- og røykskader kan gi både akutte og kroniske skader, og i verste fall ta liv. Rednings- og lokkemannskaper utsettes for helserisiko, og dette kan også gjelde for den øvrige befolkningen dersom den ikke blir evakuert i tide. Ved flere skogbranner i Sør-Europa de senere årene har et stort antall menneskeliv gått tapt. I Norge er det områder med typisk innlandsklima som er mest utsatt for skog- og utmarksbrann.

Lokalt bilde

Hamar, Stange og Løten er alle kommuner med store skogsareal som strekker seg inn i tilstøtende kommuner. I tillegg har vi i alle tre kommunene flere hyttefelt, samt en god del spredt bebyggelse i skogsområder. Furuberget i Hamar er angitt som et kritisk området for skogbrann. Dette er et naturreservat, samt at det ligger tett opp mot Hamar by.

hendelser de senere årene

I 2018 opplevede hele Sør-Norge en sommer med lange perioder med høye temperaturer og lite nedbør. I hele 2018 ble det registret mer enn to tusen gress og skogbranner, hvorav ca. 1 000 var skogbranner. Det verste døgnet ble det registrert 114 hendelser. Selv om dette var et spesielt år er det mye som tyder på at det er en økende trend med denne typen hendelser. Lokalt hadde vi i 2006 en større skogbrann i Stange ved Harasjøen som krevede store ressurser over 8 dager, og etterlot seg et brannområde på ca. 3 500 dekar. Av dette var ca. 2 000 dekar produktiv skog.

Forebygging og beredskap

Skogbranner følges opp årlig med egen skogbrannplan. Det er de siste årene gjennomført flere møter med skogeiere og entreprenører i forkant av skogbrannsesongen.

Brannvesenet har et samarbeid mot skogeiere slik at det skapes en felles forståelse for hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke tiltak som vil kunne være aktuelle. Dette skal bidra til at eventuelle hendelser kan løses på en effektiv måte. Skogbrann er et felles samarbeidsprosjekt mellom alle brannvesen i Innlandet.