Farlig stoff

Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 sier at brannvesenet skal gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane .

Her under har vi samlet diverse lenker, forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet.

Sort-hvitt grafikk av en bolig som eksploderer

Forskrifter, veiledninger, etc.

Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet.

Side: DSB.no │ Bilde fra: DSB


Innmelding av farlig stoff

Tjenesten benyttes av virksomheter og privatpersoner som oppbevarer farlig stoff på en eiendom, i et anlegg eller transporterer farlig stoff i rørledning.

Side: Altinn.no │ Bilde fra: DSB

Sort-hvitt grafikk av dynamitt og fyrverkeri
Sort-hvitt grafikk av en bolig som eksploderer

Farlig stoff i bolig

Viktige sikkerhetstiltak ved oppbevaring og bruk av brannfarlig gass og væske.

Side: DSB.no │ Bilde fra: DSB


Risikovurdering – Farlig stoff

Denne veiledningen er utarbeidet av Norconsult for DSB. DSB anbefaler virksomheter å benytte veiledningen i sitt arbeid med risikovurdering av uønskede villede handlinger knyttet til farlig stoff. Intensjonen er at veiledningen skal være et godt hjelpemiddel for alle virksomheter som håndterer farlig stoff, uavhengig av mengde og type farlig stoff, for å oppfylle krav til å utarbeide slik risikovurdering.

Bilde fra: DSB

Sort-hvitt grafikk av dynamitt og fyrverkeri
Sort-hvitt grafikk av en bolig som eksploderer

Merking, farlig stoff (ADR)

Informasjon om farlig gods og merking finner du her.

Bilde fra: DSB


Veiledning – Trykkpåkjent utstyr

Formål med forskriften er å sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.

Bilde fra: DSB

Sort-hvitt grafikk av dynamitt og fyrverkeri